ขายสารเคมี สารเคมี บริษัทขายสารเคมี

เกรดของสารเคมี

2021-04-23 14:08:37

เกรดของสารเคมี 

สามารถแบ่งได้หลายระดับ  เช่น

 
            - ACS certified grade มีคุณภาพตามมาตรฐานตาม American Chemical Society ใช้ในห้องปฏิบัติการโดยทั่วไป
            - Primary standard grade มีคุณภาพสูงใช้ในการเตรียมสารละลายมาตรฐาน
            - Reagent grade มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานเทียบเท่า ACS certified grade
            - Practical or Purified grade มีสิ่งเจือปนบ้าง มักใช้เฉพาะงานทาง การศึกษาและงานทางอนินทรีย์เคมี (Inorganic chemical)
            - Commercial orTechnical grade นิยมใช้ในงานทางอุตสาหกรรม
 
        สารเคมีที่ใช้ ในห้องปฏิบัติการ มี คุณภาพ แตกต่างกันขึ้นอยู่ จุดมุ่งหมาย การใช้งาน ว่าจำเป้นต้องใช้ความบริสุทธิ์ของสารนั้นๆ ระดับใด  การเลือกใช้สารเคมีที่ถูกต้องทำให้ห้องปฏิบัติการสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย โดยที่ผลการทดสอบยังมีความถูกต้อง สารเคมีที่ใช้มีเกรดต่างๆ ดังต่อไปนี้
 
               1) Technical or Commercial grade สารเคมีชนิดนี้มีความบริสุทธิ์ไม่สูง ใช้สำหรับงานที่สารมลทินไม่มีผลกระทบต่องาน เช่น สารละลายที่ใช้สำหรับทำความสะอาดเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ สารดูดความชื้น สารละลายดักจับไอสารกัดกร่อน เป็นต้น
              2) USP grade สารเคมีชนิดนี้เป็นสารเคมีที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน United States Pharmacopia มีความบริสุทธิ์สูง ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง และการทดสอบที่ระบุเกรดสารเป็น USP grade
              3) Reagent grade เป็นสารเคมีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ Reagent Chemical Committee of the American Chemical Society (ACS) มีข้อมูลแสดงปริมาณสารสูงสุด และสารปนเปื้อนสูงสุด (maximum limits of impurity)  บนฉลากข้างภาชนะบรรจุชัดเจน
            4) Primary standard grade เป็นสารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง มีสมบัติเป็นสารมาตรฐานปฐมภูมิ มีใบรับรองแสดงผลการวิเคราะห์ (Certificated of Analysis : COA) ที่แสดงรายละเอียดของสารปนเปื้อนอย่างชัดเจน ใช้เป็นสารมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี และสารมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ (working standard)