ขายสารเคมี สารเคมี บริษัทขายสารเคมี

สารใดเป็นตัวทำละลาย และสารใดเป็นตัวถูกละลาย

2021-12-01 16:36:48

  1. สถานะ ถ้าสาร 2 ชนิด ที่นำมาผสมกันมีสถานะต่างกัน สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลายจะเป็นตัวทำละลาย ส่วนสารที่มีสถานะต่างกับสารละลายเป็นตัวถูกละลาย เช่น

สารละลายน้ำเกลือ   =        น้ำ      เกลือ 

         (ของเหลว)            (ของเหลว)  (ของแข็ง) 

ดังนั้น น้ำ เป็นของเหลวซึ่งมีสถานะเดียวกับสารละลายน้ำเกลือ น้ำจึงเป็นตัวทำละลายละลาย ส่วน เกลือ เป็นของแข็ง จึงเป็นตัวถูกละลาย 

  1. ปริมาณ ถ้าสาร 2 ชนิด ที่นำมาผสมกันมีสถานะเดียวกัน สารที่มีปริมาณมากกว่าเป็นตัวทำละลาย ส่วนสารที่มีปริมาณน้อยกว่าจะเป็นตัวถูกละลาย เช่น

ทองเหลือง  = ทองแดง 75% + สังกะสี 25% 

(ของแข็ง)           (ของแข็ง)        (ของแข็ง) 

ดังนั้น ทองแดงและสังกะสีต่างก็เป็นของแข็ง เมื่อนำมาหลอมรวมกันกลายเป็นทองเหลือง ซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งเหมือนกัน ทองแดงมีปริมาณมากกว่าจึงเป็นตัวทำละลาย ส่วนสังกะสีเป็นตัวถูกละลายเพราะมีปริมาณน้อยกว่า 

  1. ถ้าสารมีสถานะเดียวกัน และมีปริมาณเท่ากัน ให้สารตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวทำละลาย หรือตัวถูกละลายก็ได้

 

ที่มา ; รู้ได้ไงตัวทำละลาย-ตัวถูกละลาย (nectec.or.th)